• Tập đoàn Bảo Khánh – khi doanh nghiệp Huế vươn tầm Việt Nam

    2 năm trước huecity 0
    TẬP ĐOÀN BẢO KHÁNH tiền thân là Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh và Công ty TNHH SX-TM-DV Chiến Quý, là một Tập đoàn có nhiều công ty con được thành lập từ năm 2007 cho đến nay. Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp của nhà nước và Điều lệ của Tập đoàn.Sau đây là một số nét cơ bản của Tập đoàn được tóm tắt như sau: 1/ Chức năng nhiệm vụ. Tập đoàn chuyên sản x[...]
  • Tập đoàn Bảo Khánh

    2 năm trước huecity 0
    GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH                                           Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh tiền thân là Công ty TNHH SX-TM-DV Chiến Quý, là một Công ty TNHH có nhiều thành viên được thành lập từ năm 2007 cho đến nay. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp của nhà nước và Điều lệ của Công ty. Sau đây là một số nét cơ bản của Công ty đư[...]