• Thừa Thiên Huế hoàn thành tu bổ, bảo tồn nhiều di tích

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Năm 2019, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai 16 dự án tu bổ, bảo tồn các di tích với tổng nguồn vốn bố trí hơn 100 tỷ đồng. Các di tích ở cố đô Huế được tu bổ đều bảo đảm nguyên tắc khoa học về bảo tồn của quốc gia và các điều luật của Công ước quốc tế về bảo tồn di sản thế giới. Công tác bảo tồn di tích Huế đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát t[...]