• Đề ra mục tiêu để TT-Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Ngày 16-12, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, đặt ra những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và phát triển TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh trở thành thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (T.Ư) trên nền tảng bảo tồn, phát[...]