• Bảo tồn cây di sản-Hình thức bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Sau gần 10 năm thực hiện sáng kiến bảo tồn cây di sản ở Việt Nam đã được cộng đồng hưởng ứng, trở thành hình thức bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.Ý nghĩa thiết thực về bảo tồn Năm 2010, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động chương trình bảo tồn cây di sản Việt Nam. Sáng kiến này có [...]